Adatkezelés

 

A Szín-Tér Egyesület (a továbbiakban: Szabad Színház) a jogszabályok által előírt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak közzétételével tesz eleget, annak érdekében, hogy együttműködő partnereink, munkatársaink és Nézőink, valamint a honlapunk Látogatói tisztában legyenek azzal: milyen adataikat kezeli a Színház, vagy más szolgáltató, illetve azzal is, hogy érintetti jogaikat hol, hogyan gyakorolhatják, érvényesíthetik. A Szabad Színház kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, minden személyes adatot bizalmasan kezel, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelés szabályait az alábbi alapvető jogszabályok határozzák meg:

 • GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a további említéskor: Info.tv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a további említéskor: Ptk.)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a további említéskor: Szvtv.), bizonyos adatok tárolására vonatkozóan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
 • A Színház mindent elkövet azért, hogy a hozzá került vagy részére átadott személyes adatokkal méltón, csak célhoz kötött mértékben és ideig bánjon és amíg rendelkezik az adatokkal, maximálisan biztosítsa azok védelmét.

 

Az adatkezelés területei

 • Jegy- és bérletértékesítés

 • A./ SZÍNHÁZI ÉLŐ -és ONLINE KÖZVETÍTETT ELŐADÁSOK, PROGRAMOK JEGYEINEK / BÉRLETEINEK VÁSÁRLÁSÁVAL FELMERÜLŐ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

 • Jegy-és bérletvásárlásra személyesen és elektronikusan is lehetőség van. Elektronikus vásárlás az www.jegyx1.hu weboldalán keresztül történik, személyesen a Szabad Színház állandó játszóhelye. 
 • A Társaság csak a megvásárolt jegy és bérlet típusát és darabszámát tartja nyilván, minden más adatot nem kezel.
 • A Társaság úgynevezett „bizományosi” jegyértékesítésre is köt eseteként szerződést, de azt csak cégekkel, így onnan személyes adatokat nem vesz fel és nem kezel.
 • Adatkezelő: Szabad Színház   
 • Az adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátása: jegy- és bérletértékesítés
 • A kezelt adatok köre:
 • regisztrációhoz: név (bármely, akár fantázia-, vagy becenév), e-mail cím és jelszó,
 • a jegy- és bérlet-vásárláshoz, illetve kedvezmények érvényesítéséhez szükséges adatok: teljes (valódi) név, és pontos (ország, megye, irányítószám, település, közterület neve, házszám) lakcím. Ezen adatok a természetes személy számla-kéréséhez is elegendőek.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja (a szerződéses jogviszony)
 • Az adattárolás határideje: 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján
 • Az adattárolás módja: elektronikus
 • Fentiekből következően a Színház a nézőkkel kapcsolatos online kommunikáció során – a fent említett rendkívüli esetet leszámítva – nem jut személyes adatokhoz.
 • Számla kiállítás: Minden jegyvásárlás számla ellenében történik.
 • Amennyiben cég vagy vállalkozás, vagy szervezet részére kérik a számla kiállítását, abban az esetben a pontos cégneven kívül székhelyét és adószámát is meg kell adnia.
 • Mindkét szolgáltató esetében:
 • Adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátás, jegyértékesítés
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a jogi kötelezettség teljesítése
 • Az adatkezelés határideje: a vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján
 • Az adattárolás módja: elektronikus

 

Honlap üzemeltetése és hírlevél küldése

 • A Társaság a www.szabadszinhaz.hu  címen üzemeltet honlapot, mely honlaphoz bárki, kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, a honlapon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
 • A Színház időszakosan hírlevelet küld a színházi eseményekről, hírekről, jubileumi előadásokról, aktuális műsorról, bemutatókról. Ezt a hírlevelet azok kapják meg, akik saját döntésük alapján nevükkel (legyen az akár fantázia-név) és e-mail címekkel feliratkoztak. A feliratkozáskor megadott adatok a Színháznál jelennek meg, és innen történik a hírlevelek kiküldése is.
 • Adatkezelő: Szabad Színház
 • Az adatkezelés célja: az ügyfelek értesítése a legfrissebb információkról, vásárlókezelés, a célközönség szélesítése
 • A kezelt adatok köre: különösen az érintett által megadott (akár fantázia) név, e-mail cím, regisztrált felhasználó esetén teljes név, e-mail cím, felhasználónév, település, irányítószám, lakcím, telefonszám
 • Az adatkezelés jogalapja: közvetlen üzletszerzés, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Az adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, illetve az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb a Társaság megszűnéséig

Az adattárolás módja: elektronikus

A Szabad Színház, állandó játszóhelyén, az Igézőben – Székesfehérvár, Basa u. 1 NEM alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert (kamera) 

Cookie-k (Sütik)

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

Rendezvényszervezésre vonatkozó szabályok

 • A Színház különféle rendezvényeket szervez egyes eseményekhez kapcsolódóan (pl: bemutatók, jubileumi előadások utáni bankettek stb.), melyek minden esetben a sajtó nyilvánossága előtt zajlanak, így ott fényképek készülnek. Erről minden meghívott tájékozott, hiszen az események jellege önmagában utal e nyilvánosságra.
 • Alkalomszerűen szervez a Színház speciális előadásokat fogyatékkal élő, illetve hátrányos helyzetű̋ gyermekeknek/fiatalkorúaknak, nyugdíjasoknak, akiknek ily módon lehetősége nyílik a színészekkel való találkozásra, fényképészkédére és beszélgetésre, esetleg interjúk készítésére. Az itt készült fényképeket, beszélgetéseket a Színház Facebook oldalán vagy a honlapján közzéteszik.
 • Tehát a rendezvényein a Színház, mint adatkezelő, fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a saját honlapján és Facebook oldalain fogja közzétenni. Ezek a rendezvények a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerinti tömegrendezvénynek számítanak.
 • Amennyiben nem szeretné, hogy a fényképfelvételeken a képmása felismerhető legyen, ezt a rendezvényre való belépéskor a szervezőknek jelezze, ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést fog kapni, melynek segítségével az elkészült fényképekről utólagosan felismerhetetlenné fogja tenni képmását a Színház.
 • Lehetőség van az utólagos tiltakozásra is, melyet írásban elektronikusan is megtehet az adatvédelemért felelős gazdasági igazgató felé.

 

Az adatkezelés célja:

 •  a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben rendezvényein fényképfelvételek készítése és felhasználása Kezelt adatok köre: különösen a rendezvényen résztvevő neve, hang- és képmása, fényképe, tartózkodási helye, ideje, szabadidős szokásai, az érintett-tel kapcsolatba hozható egyéb adatok
 • Adatkezelés jogalapja:
 •  az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Ptk.2: 48 § (1) és (2) bekezdése
 • Adattárolás határideje: 8 év
 • Adattárolás módja: elektronikusan 
 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:
 • Adatvédelemért felelős személy a gazdasági igazgató, e-elérhetősége: igezo2014@gmail.com

Nyereményjátékkal összefüggő szabályok:

 • A Színház alkalmanként meghirdet nyereményjátékot, melynek díja színházjegy, bérletvagy más. Mindezt a Színház Facebook oldalán bonyolítják le. A beküldött jó megoldások vagy legjobb feladatmegoldások közül sorsolással vagy egy kisebb „bizottság” döntése alapján kerül ki a győztes, melyről szintén a Facebook felületen, esetleg egyéb, korábban megadott elérhetőségen értesítik a győztest.
 • A tizenhatodik életévét be nem töltött személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával nevezhet a játékba. Ehhez az szükséges, hogy a törvényes képviselő töltse ki a jelentkezési lapot, ezzel hozzájárulva a gyermekei és a saját adatai kezeléséhez. Az adatkezelés csak a törvényes képviselője jóváhagyásával kezdhető meg.
 • A nyereményjáték céljából kezelt adatokat a Színház a nyereményjáték végével, törli a nyereményjáték célú́ adatbázisból, kivétel a nyertes adatait és azokat az adatokat, amiket a számvitelről szóló törvény értelmében köteles legalább 8 évig megőrizni.
 • Az adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése és lebonyolítása
 • A kezelt adatok köre: különösen név, e-mail cím, telefonszám, postai elérhetőség, életkora, törvényes képviselő hozzájárulással kapcsolatos adatai a 16. életévét be nem töltött pályázó esetén, valamint a nyertes neve, arcképe, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átvevő és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, lakcíme és aláírása
 • Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Számviteli törvény 169.§ (1)-(2) bekezdései
 • Az adattárolás határideje: a sorsolásig, de legfeljebb az adott játékkal érintett kommunikációs kampány végéig, valamint a nyertes adatait 8 évig tárolja (a számviteli törvény alapján).

 

„Vásárlók könyve”

 • A Társaság jegypénztárt működtet a székhelyén és más helyszíneken.
 • Ha ott egy vásárlónak panasza lenne, akkor azt jogosult a helyszínen a „Vásárlók könyvébe” beírni, mely mindegyik jegypénztárban megtalálható.
 • A telefonos bejelentések esetében a beszélgetéseket nem rögzítik. A szóbeli panaszt tevőket mindig arra kérik, hogy panaszát írja meg a igezo2014@gmail.com e-mailcímre.

Amennyiben a panaszról jegyzőkönyv (Bejelentő) felvételére kerül sor annak tartalmaznia kell:

  • az ügyfél neve;
  • az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe, illetve a vele való kapcsolattartás általa megadott módja és adatai (telefon, e-mail-cím, stb.),
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
  • az ügyfél panaszának részletes leírása,
  • az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  • az ügyfél és a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása.
 • II. Érintettek jogainak érvényesítése

  • A fentiekben foglaltakból láthatóan, a Színház nagyon kevés esetben és kizárólag önként megadott adatokat kezel.
  • Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését a Színház feltüntetett elérhetőségein. A Színház a beérkezett kérelemre az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatásra, az adatok helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó kérelmek tekintetében a GDPR, illetve az Infotv. rendelkezései az irányadóak.
  • Amennyiben valaki a Színház részéről az adatainak kezelését jogellenesnek vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történőnek érzi, és ha a jogsértés bebizonyosodik, úgy a Színház az érintettnek okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Színház mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

   

  • Helyesbítés joga
  • Az érintett kérheti a Színház által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
  • Törléshez való jog 
  • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Színház indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az érintett kérésére a Színház korlátozhatja az adatkezelést
  • Visszavonás joga
  • Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

   

  • A Színházban az adatkezelésért az irodavezető a felelős, ezért minden kérelmet, panaszt hozzá, az igezo2014@gmail.com e-mail-címre vagy postán a 8000 Székesfehérvár,  Basa u. 1. címre küldött levélben lehet fordulni. A kérelem nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Színház adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz lehet fordulni:
  • Név
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Székhely
  • 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • Honlap
  • www.naih.hu

  A Tájékoztatóban nem említett kérdések

  • A Tájékoztatóban nem részletezett kérdések tekintetében a Tájékoztató elején feltüntetett jogszabályok az irányadóak.